توری حفاظی در و پنجره

توری حفاظی توری حفاظی که با نام های دیگر همچون توری پرسی یا فنس پرسی نیز شناخته می شود با مفتول های موج دار به شکل سینوسی در جهت عمودی و افقی در هم تنیده می شوند و از هیچگونه جوشکاری در ساخت این مشبک های مربعی استفاده نمی شود.اما با وجود عدم جوشکاری در اتصالات این نوع توری از استحام خوبی برخوردار است و دارای زیبایی قابل قبولی است.

از مهم ترین کاربردهای توری حفاظی می توان به موارد زیر اشاره کرد : 
1) محافظ در و پنجره برای افزایش امنیت بیشتر
2) استفاده در کناره ها و درب های وسایل باری
3) استفاده در پروژ های عمرانی به عنوان جان پناه
4) قفس حیوانات اهلی برای حفظ امنیت و حیوانات وحشی در پارک وحش ها
5) و ...

در جدول زیر می توانید جزئیات توری حفاظی را که با قطر مفتول مختلف و با ابعاد های گوناگون آورده شده است را مشاهده نمایید : 
 چشمه  قطر مفتول  ابعــاد    وزن قیمت
2/5 × 2/5 cm 4/20 mm 100 × 100 cm 9/30 kg تماس بگیرید
2/5 × 2/5 cm 4/00 mm 100 × 100 cm 8/30 kg تماس بگیرید
2/5 × 2/5 cm 3/50 mm 100 × 100 cm 6/80 kg تماس بگیرید
2/5 × 2/5 cm 3/30 mm 100 × 100 cm 6/00 kg تماس بگیرید
4/0 × 2/0 cm 4/20 mm 100 × 100 cm --- kg تماس بگیرید
4/0 × 2/0 cm 4/00 mm 100 × 100 cm --- kg تماس بگیرید
4/0 × 2/0 cm 3/50 mm 100 × 100 cm --- kg تماس بگیرید
6/0 × 2/0 cm 4/20 mm 100 × 100 cm --- kg تماس بگیرید
6/0 × 2/0 cm 4/00 mm 100 × 100 cm --- kg تماس بگیرید
6/0 × 2/0 cm 3/50 mm 100 × 100 cm --- kg تماس بگیرید
4/0 × 4/0 cm 4/20 mm 100 × 100 cm 6/00 kg تماس بگیرید
4/0 × 4/0 cm 4/00 mm 100 × 100 cm 5/00 kg تماس بگیرید
4/0 × 4/0 cm 3/50 mm 100 × 100 cm 3/30 kg تماس بگیرید
4/0 × 6/0 cm 4/20 mm 100 × 100 cm --- kg تماس بگیرید
4/0 × 6/0 cm 4/00 mm 100 × 100 cm --- kg تماس بگیرید