اطلاعات حساب های بانکی

شماره کارت : 6037 6974 3340 8546
شماره حساب : 0101838282004
شماره شبا : IR80 0190 0000 0010 1838 2820 04
به نام : آقای مهدی اکبری
بانک صادرکننده : بانک صادرات ایران
شماره کارت : 6037 7016 5237 9428
شماره حساب : 782757107
شماره شبا : IR56 0160 0000 0000 0782 7571 07
به نام : آقای مهدی اکبری
بانک صادرکننده : بانک کشاورزی ایران